ในบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามอย่าง ฟุกุชิมะ จังหวัดของญี่ปุ่นที่มีสถานที่ต่างให้เลือก

เที่ยวเช่นกัน ฟุกุชิมะนั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเศรฐกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประมง รวมถึงอุตสหกรรมด้านการกำเนิดพลังงานไฟฟ้าปรมณูนับว่าเป็นจังหวัด

ทางมากด้วยอุตหกรรมของประเทศทั้งด้าน ประมง, อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์  ฟุกุโอกะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิเมื่อ

วันที่ 11 มีนาคม ปี 2011 ซึ่งก็ได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน

หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูกุ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งในอดีตเป็นที่พักของซามูไร ที่เดินทางมาที่นี้เพื่อค้างแรมระหว่างเดินทาง ซึ่งตลอดสองข้างทางเป็นบ้านไม้

โบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวถีชีวิตชาวบ้านในสมัยนั้นด้วย

ฟุกุชิมะ

ฟุกุชิมะ

ทะเลสาบอินาวาชิโระ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสวยงามอย่างมากโดยทะเลสาบตั้งอยู่ริมภูเขาบันไดซึ่งเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟทำให้

เกิดทะเลสาบน้ำจืดขึ้น แต่น้ำยังมีความเป็นกรดอยู่ซึ่งภายในทะเลสาบไม่มีปลาหรือสิ่งมีชีวิตใดเลย ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดซึ่งจะเห็นหิมะ

ปกคลุมบริเวณภูเขาบันไดอย่างสวยงาม

ปราสาทซึรุกะ ปราสาทโปราณที่เดิมทีมีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ในปัจจุบันเหลือเพียง 5 ชั้นซึ่งได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน และชาวซามูไร

ในสมัยนั้นนอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวภูเขาบันไดที่สวยงาม รวมทั้งปราสาทนี้ยังมีเรือนชารินคะคุ ซึ่งเป็นเรือนทำชาและจัดพิธีชงชา ซึ่งเป็นชาท้องถิ่นของที่นี้

ด้วย