วัดคิโยมิซุ หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโตซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองซึ่งนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว

วัดแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย สำหรับชื่อของวัดคิโยมิซุ นั้นมาจากน้ำตกที่ไหลลงมาจากเนินเขามายังวัดซึ่งมีความ

เชื่อว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ และน้ำก็มีความใสสะอาดจึงเป็นที่มาของชื่อ วัดน้ำใส

วัดคิโยมิซุ ก่อสร้างขึ้นในช่วงปี 776 ตามคำบอกเล่ามาแต่โบราณว่าวัดนี้ก่อสร้างโดยพระภิกษุรูปหนึ่งที่ชื่อว่า เค็งชิง ซึ่งจำวัดที่อยู่เมืองนาระ และคืนหนึ่งได้

ฝันเห็นชายชราคนหนึ่งบอกให้ท่านออกเดินทางไปทางเหนือไปที่เขาโอโตวะซึ่งมีน้ำตกที่ใสบริสุทธิ์อยู่ที่นั่น พระเค็งชิง จึงเดินทางไปทางเหนือตามความ

วัดคิโยมิซุ

วัดคิโยมิซุ

ฝันจนกระทั่งพบสถานที่ดังกล่าวและพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งชื่อว่า เกียวเอโกะจิ ซึ่งท่านได้บอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิม

ต่อมาพระเกียวเอโกะจิ ก็หายไปอย่างลึกลับซึ่งพระเค็งชิงเชื่อว่า พระเกียวเอโกะจิคือเจ้าแม่กวนอิมจำแลงกายมา จากนั้นพระเค็งชิงจึงแกะสลับเจ้าแม่กวน

อิมพันมือขึ้นในสถานที่แห่งนี้ เพื่อให้ชาวบ้านกราบไหว้บูชา

จุดเด่นของวัดคิโยมิซุ คือ ส่วนของอาคารหลักซึ่งมีระเบียงใหญ่สูง 13 เมตร ซึ่งในสมัยเอโดะมีความเชื่อที่ว่าใครโดดจากระเบียงนี้ลงไปโดยที่รอดชีวิตมาได้

คำอธิฐานของผู้นั้นจะสัมฤทธิ์ผล ซึ่งร้อยละ 85 มีคนกระโดดลงมารอดชีวิตซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าด้านล่างมีต้นไม้ขึ้นจำนวนมากที่ช่วยชะลอการตกได้

ปัจจุบันห้ามไม่ให้มีการโดดจากระเบียง ปัจจุบันอาคารหลักนี้กำลังอยู่ในช่วงการซ่อมแซมปรับปรุงซึ่งจะเปิดให้เข้าชมในปี 2020