ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ที่เกาะอิสึกุชิมะ เมืองฮะสึไกชิ จังหวัดฮิโรชิม่า ซึ่งศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ นับว่าเป็นศาลเจ้าที่มีความสวยงามและ

เก่าแก่มากรวมถึงมีภูมิทัศน์ที่สวยงามบริเวณเมืองชนบทริมทะเล ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้นับว่ามีความเก่าแก่สันนิฐานว่าสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ในช่่วงปี 1600

โดยตัวศาลถูกก่อสร้างเรื่อยๆมาจนกระทั่งแล้วเสร็จในปี 1711 โดยศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้กราบไหว้แด่ ชาวบ้านบนเกาะรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของ

ความศักดิ์สิทธิ์บนเกาะแห่งนี้ ซึ่งในอดีตชาวบ้านสามัญชนไม่สามารถเดินเท้าเข้ามายังศาลเจ้าแห่งนี้ได้ ซึ่งหากต้องการกราบไหว้นั้นต้องพายเรือลอดเขาไม้

สีแดงเข้ามาเท่านั้นซึ่งเป็นเสาประตูที่สร้างยื่นออกจากชายฝั่งจะในทะเล โดยจุดนี้เรียกว่า เสาโทริอิ เป็นจุดเด่นของศาลแห่งนี้ที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยวที่

เดินทางเข้ามายังศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งเสาโทริอินั้นนับว่ามีความสวยงามและโดดเด่นมาก ในวันที่มีอากาศแจ่มใส จะมองเห็นเสาประตูตั้งตระหง่าโดดเด่นมาก

ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ

ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ

ซึ่งนับว่าโดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม โดยเสาโทริอิสร้างขึ้นในปี 1711 ตัวเสาทำจากไม้การบูร สูง 16 เมตร มีเสารองฐานอีก 4 เสา ด้านละ 2 เสา

ซึ่งตามความเชื่อนั้นหากวันที่น้ำทะเลขึ้นเสมือนศาลกำลังลอยน้ำนั่นเอง

ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1996 ทั้งนี้ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณนั้น ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ เป็นสถานที่ที่มี

ความสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งไม่อนุญาตให้มีการเกิด การตาย ในศาลแห่งนี้ แม้ว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่อนุญาตให้มีการฝังศพหรือทำพิธีเกี่ยวกับความตายใดๆทั้งสิ้น

ในศาลแห่งนี้ นอกจากนี้ตามความเชื่อนั้นหากวันที่น้ำทะเลลง สามารถเดินลงไปยังเสาโทริอิได้และผู้คนจะวางเหรียญเงินไว้ที่ขารองเสาแล้วอธิษฐานขอพร