อาราชิยะมะ หรือ อะระชิยะมะ แปลว่า ภูเขาวายุ เป็นสถานที่แทบชานเมืองของเมืองเกียวโต ไปทางตะวันตกของตัวเมือง ย่านอาราชิยะมะถือว่าเป็นอีกแหล่ง

ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโตที่มีความสวยงามของธรรมชาติอย่างมากซึ่งมีภูมิทัศน์ติดกับภูเขาอาราชิ กับ แม่น้ำโออิ ซึ่งย่านอาราชิยะมะ ถูกขึ้น

ทะเบียนให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น อาราชิยะมะ นับว่ามีความสวยงามและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมความ

งามของพื้นที่โดยรอบที่อยากสัมผัสความงามของธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งมีความสวยงามมาก

นอกจากนี้แล้วบริเวณโดยรอบของอุทยานอย่างมีสถานที่สำคัญภายในอุทยานเช่น

อาราชิยะมะ

อาราชิยะมะ

สะพานโทะงะสึ เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีอายุนับพันปีเป็นสะพานที่สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ปัจจุบันสะพานได้ถูกปรับปรุงซ่อมแซมตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2477

ซึ่งมีความยาว 155 เมตร กว้าง 11 เมตร จุดเด่นของสะพานนี้คือ การเชื่อมต่อของสะพานนั้นใช้วิธีการสร้างโดยการต่อเข้าลิ้มไม้ โดยไม่มีการตอกตะปูแม้แต่

ดอกเดียว

ป่าไผ่ซะงะโนะ เป็นป่าไม้ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นทางเดินธรรมชาติจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟท้องถิ่นของเมืองซึ่งมีทางเดินความยาว 500 เมตร

สองข้างทางคือป่าไผ่ญี่ปุ่นสูงกว่า 15 เมตร รายล้อมอย่างสวยงาม

ศาลเจ้ามะสึโอะ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมีอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่ทางใต้ของอุทยานราว 800 เมตร

วัดเท็นริว หรือ วัดเท็นริวจิ วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในย่านนี้ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งวัดเป็นวัดพุทธของศาสนวิชชาลัยรินไซ เป็นศาสนานิกาย

เซนของญี่ปุ่น