เมืองเกียวโต หรือ นครเคียวโตะ เป็นเมืองใหญ่อีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคคันไซ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเคียวโตะ ทางภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นและเป็นเมืองที่มี

ประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศและอันดับที่ 11 ของโลก เมืองเกียวโตจัดว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ มีโบราณสถาน

จำนวนมากเนื่องจากเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมาก่อน โดยเมืองเกียวโตถือกำเนิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 8 โดยนักบวชทางศาสนาซึ่งในยุคนั้นศาสนามี

อิทธิพลอย่างมาก และเริ่มมีการสร้างศาลเทพเจ้าต่างๆ ตั้งแต่ยุคเฮอัง ใน ค.ศ. 794 ซึ่งในเมืองเกียวโตเป็นที่ตั้งของราชสำนักของสมเด็จพระจักรพรรดิ ใน

ช่วงปี 1467 – 1477 เมืองเกียวโตเผชิญกับภาวะสงครามและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก เมื่อสงครามสิ้นสุดลงมีการบูรณะเมืองขึ้นมาใหม่ แต่เมืองยัง

คงประสบกับภาวะสงครามในหลายช่วงจนถึงช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 กระทั่งเมืองได้รับการฟื้นฟูในด้านต่างๆจนปัจจุบันเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางที่

สำคัญของเศรษฐกิจต่างๆ

เมืองเกียวโต

เมืองเกียวโต

เมืองเกียวโตเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเป็นพระราชวังเก่าและอาคารไม้โบราณต่างๆ นอกจากนี้ยังมีพระ

ราชวังเกียวโต พระราชวังเก่าแก่ของเมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าต่างๆมากมายภายในเมือง

รวมถึงมีสถานที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่น ศาลเจ้าคะมิงะโมะ, ศาลเจ้าชิโมะงะโมะ, ศาลเจ้าอุจิงะมิ, วัดโท, วัดคิโยมิซุ, วัดคิงกะกุ, วัด

เท็นริว, วัดเบียวโต, วัดเรียวอัง, ปราสาทนิโจ และอีกมากมายภายในเมือง