ฟุกุชิมะ แหล่งท่องเที่ยวของดินแดนที่ราบตะวันออก

ฟุกุชิมะ แหล่งท่องเที่ยวของดินแดนที่ราบตะวันออก

ในบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามอย่าง ฟุกุชิมะ จังหวัดของญี่ปุ่นที่มีสถานที่ต่างให้เลือก เที่ยวเช่นกัน ฟุกุชิมะนั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเศรฐกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประมง รวมถึงอุตสหกรรมด้านการกำเนิดพลังงานไฟฟ้าปรมณูนับว่าเป็นจังหวัด ทางมากด้วยอุตหกรรมของประเทศทั้งด้าน ประมง, อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์  ฟุกุโอกะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม ปี 2011 ซึ่งก็ได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูกุ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งในอดีตเป็นที่พักของซามูไร ที่เดินทางมาที่นี้เพื่อค้างแรมระหว่างเดินทาง ซึ่งตลอดสองข้างทางเป็นบ้านไม้ โบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวถีชีวิตชาวบ้านในสมัยนั้นด้วย ฟุกุชิมะ ทะเลสาบอินาวาชิโระ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสวยงามอย่างมากโดยทะเลสาบตั้งอยู่ริมภูเขาบันไดซึ่งเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟทำให้ เกิดทะเลสาบน้ำจืดขึ้น แต่น้ำยังมีความเป็นกรดอยู่ซึ่งภายในทะเลสาบไม่มีปลาหรือสิ่งมีชีวิตใดเลย ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดซึ่งจะเห็นหิมะ ปกคลุมบริเวณภูเขาบันไดอย่างสวยงาม ปราสาทซึรุกะ ปราสาทโปราณที่เดิมทีมีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ในปัจจุบันเหลือเพียง 5 ชั้นซึ่งได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน และชาวซามูไร ในสมัยนั้นนอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวภูเขาบันไดที่สวยงาม รวมทั้งปราสาทนี้ยังมีเรือนชารินคะคุ ซึ่งเป็นเรือนทำชาและจัดพิธีชงชา ซึ่งเป็นชาท้องถิ่นของที่นี้ ด้วย

Read More ฟุกุชิมะ แหล่งท่องเที่ยวของดินแดนที่ราบตะวันออก
เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นถิ่นวัฒนธรรมที่สวยงาม

เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นถิ่นวัฒนธรรมที่สวยงาม

เมืองเกียวโต หรือ นครเคียวโตะ เป็นเมืองใหญ่อีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคคันไซ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเคียวโตะ ทางภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นและเป็นเมืองที่มี ประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศและอันดับที่ 11 ของโลก เมืองเกียวโตจัดว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ มีโบราณสถาน จำนวนมากเนื่องจากเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมาก่อน โดยเมืองเกียวโตถือกำเนิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 8 โดยนักบวชทางศาสนาซึ่งในยุคนั้นศาสนามี อิทธิพลอย่างมาก และเริ่มมีการสร้างศาลเทพเจ้าต่างๆ ตั้งแต่ยุคเฮอัง ใน ค.ศ. 794 ซึ่งในเมืองเกียวโตเป็นที่ตั้งของราชสำนักของสมเด็จพระจักรพรรดิ ใน ช่วงปี 1467 – 1477 เมืองเกียวโตเผชิญกับภาวะสงครามและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก เมื่อสงครามสิ้นสุดลงมีการบูรณะเมืองขึ้นมาใหม่ แต่เมืองยัง คงประสบกับภาวะสงครามในหลายช่วงจนถึงช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 กระทั่งเมืองได้รับการฟื้นฟูในด้านต่างๆจนปัจจุบันเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางที่ สำคัญของเศรษฐกิจต่างๆ เมืองเกียวโต เมืองเกียวโตเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเป็นพระราชวังเก่าและอาคารไม้โบราณต่างๆ นอกจากนี้ยังมีพระ ราชวังเกียวโต พระราชวังเก่าแก่ของเมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าต่างๆมากมายภายในเมือง รวมถึงมีสถานที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่น ศาลเจ้าคะมิงะโมะ, ศาลเจ้าชิโมะงะโมะ, ศาลเจ้าอุจิงะมิ, วัดโท, วัดคิโยมิซุ, วัดคิงกะกุ, วัด เท็นริว, วัดเบียวโต, …

Read More เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นถิ่นวัฒนธรรมที่สวยงาม
ฮิโรชิม่า เมืองประวัติศาสตร์ความโหดร้ายของสงคราม

ฮิโรชิม่า เมืองประวัติศาสตร์ความโหดร้ายของสงคราม

ฮิโรชิมะ หรือ ฮิโรชิม่า เป็นเมืองเอกตั้งอยู่ที่ภูมิภาคชูโงกุ ทางตะวันตกของเกาะฮนชู เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และเป็นเมืองที่เป็น สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความโหดร้ายของสงครามซึ่งเมืองนี้อดีตเคยถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมณูในช่วงปลายสงครามโลก ครั้งที่ 2 นับว่าเป็นเมืองเดียวของ โลกที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมณู ฮิโรชิม่า เป็นเมืองเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาในช่วงปี 1871 ซึ่งนับแต่นั้นนับว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งภูมิภาค ชูโงกุ ในวันที่ 6 สิงหาคม ปี 1945 เวลา 08.45 น. เครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 ได้ทิ้งระเบิดปรมณูชื่อว่า ลิตเติลบอย ลงสู่ใจกลางเมืองฮิโรชิม่า ระเบิดคร่าชีวิต ผู้คนในเมืองทันทีถึง 80,000 คน และเสียชีวิตภายหลังผลกระทบของรังสีกว่า 90,000 – 150,000 คน คาดว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นกว่า 340,000 ราย ใน เมืองนี้โดยตัวอาคาร, บ้านเรือน ทุกทำลายทั้งหมดภายในเมือง ซึ่งภายหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการฟื้นฟูเมืองขึ้นใหม่ ซึ่งฮิโรชิม่า ฮิโรชิม่า นับว่าเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วภายหลังสงคราม ปัจจุบันฮิโรชิม่ากลายเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคพื้นฮนชู และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์มีการสร้างอนุสรณ์สถานรำลึกถึงความโหดร้ายของสงครามในครั้งนั้น …

Read More ฮิโรชิม่า เมืองประวัติศาสตร์ความโหดร้ายของสงคราม
เมืองซัปโปโร เมืองยอดนิยมแห่งเทศกาลหิมะ

เมืองซัปโปโร เมืองยอดนิยมแห่งเทศกาลหิมะ

เมืองซัปโปโร เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคฮกไกโด ตั้งอยู่ที่จังหวัดฮกไกโดของญี่ปุ่น เมืองซัปโรโป หรือ ซัปโปะโระ เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่จัดว่าเป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคพื้นภูมิภาคนี้ จัดว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ซัปโปโรเป็นเมืองที่มีความสวยงามมาก เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา และจุดเด่นของเมืองคือ สวนสาธารณะใจกลาง เมือง ชื่อว่า สวนสาธารณะโอโดริ เป็นสวนสาธารณะที่ยาวเป็นตลอดใจกลางเมือง ซึ่งพื้นที่นี้จะถูกใช้เป็นการจัดเทศกาลหิมะระดับนานาชาติ นครซัปโปโร ถือกำเนิดขึ้นมานับตั้งแต่ช่วงปี 1857 ในยุคเมจิ ซึ่งต่อมาเริ่มมีการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ และทางรัฐบาลได้มีการก่อตั้งเขตการปกครองฮกไกโด เมืองซัปโปโร จึงถูกตั้งให้เป็นเมืองที่เป็น เมืองซัปโปโร ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การจัดการ พัฒนาด้านการจัดการต่างๆ นอกจากนี้เมืองนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารโดยเฉพาะ ราเม็ง ซึ่งถือว่าเป็นต้นตำหรับของ เมืองนี้ รวมถึงโครงสร้างของเมืองที่จัดวาง ผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบระเบียบมาก ซัปโปโรนั้นจัดว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นของญี่ปุ่น โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดู หนาวจะมีหิมะปกคลุมซึ่งในเมืองมีการจัดเทศกาลหิมะ ที่มีความสวยงามมาก รวมถึงมีการจัดการแข่งขันปั้นปฏิมากรรมหิมะระดับโลกอีกด้วย นอกจากชมเทศกาลหิมะในเมืองแล้ว บริเวณภูเขาโมอิวะ จะมีจุดชมวิว ของเมืองและธรรมชาติที่สวยงามรวมถึงมีลานสกี หิมะ ฤดูหนาว ซึ่งเป็นที่นิยมมากในเมืองนี้ นับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของภูมิภาคฮกไกโด หรือ ภาคเหนือของญี่ปุ่น

Read More เมืองซัปโปโร เมืองยอดนิยมแห่งเทศกาลหิมะ